Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2012, T. 106,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

 • Marija Barkauskaitė
  60 metų kartu su savo Alma Mater, p. 8
  Visas tekstas
 • Aušra Žemgulienė, Vaiva Grabauskienė
  Antanina Grabauskienė: šešiasdešimt metų su savo Alma Mater, p. 10
  60 years with Alma Mater, p. 17
  Visas tekstas

I. Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto mokymo ir mokymosi individualizavimo kryptys lietuvos švietimo kontekste, p. 9

 • Natalija Ignatova, Eugenijus Kurilovas
  Informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis grįsto mokymo ir mokymosi individualizavimo kryptys Lietuvos švietimo kontekste, p. 21
  ICT based teaching and learning personalization trends in the context of lithuanian education, p. 29
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Problemų sprendimo gebėjimų formavimasis atliekant tarpdalykinio turinio projektus: būsimų gamtamokslinių dalykų mokytojų požiūris, p. 30
  The development of problem-solving abilities in the interdisciplinary projects: theattitudesofpre-serviceteachers, p. 37
  Visas tekstas
 • Skaidra Girdenienė
  Zur Stellung Des Grammatikunterrichts Im Curriculum Der Künftigen Deutschlehrer, p. 39
  Gramatinės kompetencijos ugdymas rengiant būsimuosius vokiečių kalbos mokytojus VPU, p. 45
  Visas tekstas

II. Ugdymo(si) proceso tobulinimo problemos, p. 47

 • Marija Barkauskaitė, Romualda Sinkevičienė
  Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas kaip vadybinė problema, p. 49
  The encouragement of pupils' learning motivation as a management problem, p. 59
  Visas tekstas
 • Asta Rauduvaitė
  Mokinių vertybinių nuostatų ugdymas filosofine samprata integruojant populiariąją muziką, p. 60
  Developing school learners' moral value attitudes through aphilosophical conception of integrating popular music, p. 68
  Visas tekstas
 • Kristina Kubilienė
  Tėvų parama pirmos klasės gimnazistų adaptacijai, p. 70
  Perents' support for the adaptation of first-year gymnasium students, p. 76
  Visas tekstas
 • Marfuga Absatova, Nazira Zhusipbekova
  Теоретические аспекты  проблемы  интеграции, p. 78
  Theoretical aspects of integration, p. 82
  Visas tekstas
 • Darius Kanapinskas
  Asmenų, turinčių klausos negalią, vairavimo mokymo ir mokymosi problemos Letuvoje, p. 85
  People with hearing-impaired driving schools and learning problems in Lithuania, p. 90
  Visas tekstas
 • Ingrida Baranauskienė, Aistė Valaikienė
  Darbdavių požiūris Į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimą ikiprofesinio rengimo procese, p. 91
  The employers' point of view towards participation in the process of pre-vocational training of pupils with special educational needs, p. 98
  Visas tekstas
 • Vytautas Gudonis, Rita Šatkauskienė
  Priekabiavimas prie V-IX klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, p. 100
  Harassment of the V-IX class students with special educational needs, p. 110
  Visas tekstas

Kronika, p. 111

 • Marijona Barkauskaitė
  Vilties vertybė yra egzistencinio mąstymo raiškos pamatas, o meilės vertybė - egzistencinio mąstymo šerdis, p. 113
  Visas tekstas
© Lietuvos edukologijos universitetas