Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2012, T. 108,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

A.Gaižučio žodis, p. 8

I. Ugdymo mokslas kaip asmens pašaukimas

 • Dalia Survutaitė
  Marijonos Barkauskaitės gyvenimo ir veiklos kontūrai, p. 11
  Visas tekstas
 • Bronislovas Bitinas
  Mokymasis mokytis - iššūkis ir mokinukui, ir profesoriui, p. 13
  Visas tekstas
 • Ramutė Bruzgelevičienė, Rasa Nedzinskaitė
  Mokslininkės, kaip paskirtosios lyderės, vaidmuo įgyvendinant švietimo reformą, p. 13
  A scientist's role as the appointed leader in education reform, p. 29
  Visas tekstas

II. Ugdymo idėjų sklaidos tvarumas

 • Irena Zaleskienė, Loreta Žadeikaitė
  Paauglių socializacijos perspektyvos kūrimas, p. 32
  The construction of the perspective of socialisation, p. 37
  Visas tekstas
 • Emilija Urnėžienė
  Profesorė M. Barkauskaitė apie mokymosi motyvaciją kaip ugdymo proceso sėkmės sąlygą, p. 38
  Professor M. Barkauskaitė on learning motivation as a condition for success of education process, p. 42
  Visas tekstas
 • Ona Tijūnėlienė
  Marijos Barkauskaitės mokslinių idėjų sklaida lietuvos edukologų darbuose, p. 43
  Dissemination of Marija Barkauskaitė's scientific ideas in the works of lithuanian educologists, p. 53
  Visas tekstas
 • Margarita Teresevičienė
  Tyrimų erdvės išplėtimas ugdant edukologijos mokslininkus, p. 55
  Expansion of research area in training of educational researchers, p. 62
  Visas tekstas

III. Ugdymo sąveikos edukaciniai kontekstai

 • Elvyda Martišauskienė
  Tautinio tapatumo žadinimas - pedagogo misijos šerdis (metodologinis aspektas), p. 64
  Evocation of national identity as the core of the mission of teacher: methodological aspect, p. 70
  Visas tekstas
 • Ona Monkevičienė
  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų požiūris į vaikų mokymąsi, p. 71
  Attitude of preschool and preprimary education pedagogues towards children learning, p. 76
  Visas tekstas
 • Elena Marcelionienė
  Kalbos ugdymo integracija pradiniame skaitymo ir rašymo mokymo etape: teorinis aspektas, p. 78
  Theoretical aspects of integrated language development in the teaching of reading and writing in primary education, p. 84
  Visas tekstas
 • Alvyra Galkienė, Rasa Jokubauskienė
  Mokytojų kauzalinės atribucijos stiliaus reikšmė paauglių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo(si) veiklai, p. 86
  The importance of teachers' causal attribution for the educational activity of teenagers with special needs, p. 94
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė
  Pedagoginių santykių vaidmuo paauglių gamtamokslinei motyvacijai: Pasiekimų vertinimo aspektas, p. 96
  The impact of the pedagogical relationships on the teenagers' motivation to study science subjects: the aspect of achievements' assessment, p. 102
  Visas tekstas
 • Valdonė Indrašienė, odeta Merfeldaitė
  Neformaliojo ugdymo organizavimas vaikų socializacijos centruose, p. 104
  Organisation of non-formal education in the child socialization centres, p. 110
  Visas tekstas
 • Algė Šuliakaitė, Giedra Linkaitytė, Jovita Tamašauskienė
  Mokinių kūrybingumo išlaisvinimo galimybės dirbant grupėmis, p. 111
  Possibilities for enabling students' creativity in group work, p. 115
  Visas tekstas
 • Kęstutis Pukelis, Nora Pileičikienė
  Paradigmų kaita aukštajame moksle: kur link?, p. 117
  Change of paradigms in higher education: towards where?, p. 124
  Visas tekstas

Kronika

 • Artūras Poviliūnas
  Profesorė Marija Barkauskaitė - moralinis autoritetas, p. 126
  Visas tekstas
 • Alicja Szerląng
  Dimensions of multiculturalism on historical borderland of the national and confessional cultures of the vilnius region, p. 128
  Vilniaus regiono istorinio pasienio ir nacionalinio daugiakultūriškumo metmenys, p. 130
  Visas tekstas

Informacija apie autorius, p. 135

© Lietuvos edukologijos universitetas