Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042


    Išleisti tomai


     

 

         2013, T. 109,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

 • Marijona Barkauskaitė
  Prisijaukinusi ir širdimi pajutusi ugdymo džiaugsmą, p. 8
  Visas tekstas
 • Ona Monkevičienė
  Vitolda Sofija Glebuvienė: virsmo nuo mokymo prie sąveikos paradigmos verpetuose, p. 11
  Vitolda Sofija Glebuvienė: the process of change from teaching to interaction paradigm, p. 17
  Visas tekstas

I. Tautinis tapatumas: istoriniai ir dabarties aspektai

 • Stasys Jankevičius
  Tautinio tapatumo gairės s. Šalkauskio filosofinėje pedagogikoje, p. 21
  The landmarks of national identity in s. Šalkauskis philosophical pedagogics, p. 26
  Visas tekstas
 • Renaldas Čiužas
  Mokytojo kompetencijų svarba mokinių tautinio tapatumo formavimuisi, p. 21
  The importance of tacher competencies to the formation of students national identity, p. 32
  Visas tekstas
 • Aldona Mazolevskienė, Sigita Montvilaitė
  Ikimokyklinio amžiaus vaikų tautinio identiteto formavimo(si) ypatumai emigracijoje, p. 33
  Peculiarities of preschool age children's formation of national identity in emigration, p. 37
  Visas tekstas
 • Krystyna Dziubacka
  The poles in the Vilnius district as Lithuanian citizens in the context of research on post-transformational reality, p. 39
  Vilniaus krašto lenkų pilietinis tapatumas pokomunistinių tyrimų kontekste, p. 46
  Visas tekstas

II. Būsimų mokytojų profesinių nuostatų ugdymosi linkmės

 • Ramutė Bruzgelevičienė
  Būsimų pedagogų tapatinimosi su ugdymo paradigma tendencijos, p. 49
  The tendencies of future educators' identification with an educationalparadigm, p. 55
  Visas tekstas
 • Elvyda Martišauskienė, Gerda Mazlaveckienė
  Kultūrinės kompetencijos raiška rengiant anglų kalbos mokytojus: lietuvos edukologijos universiteto atvejis, p. 57
  Expression of cultural competency within the context of english teacher training (the case of Lithuanian university of educational sciences), p. 66
  Visas tekstas
 • Gerd-Bodo Von Carlsburg
  Zur entwicklung einer neuen pädagogischen wissenschaftsorientierung in mittel- und osteuropa und deren umsetzungindiepädagogische praxis1, p. 67
  Apie naujos pedagoginio mokslo orientacijos plėtrą vidurio ir rytų europoje bei jos įgyvendinimą pedagoginėje praktikoje, p. 77
  Visas tekstas
 • Olga Loikienė, Margarita Pileckaitė-Markovienė
  Aukštųjų mokyklų dėstytojų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbe patiriamo streso įveikos stiliai, p. 78
  The styles of coping with stress at work among high school teachers and secondary school lecturers, p. 85
  Visas tekstas
 • Jolanta Lasauskienė
  Projektas kaip studijų rezultatų baigiamasis vertinimas, p. 78
  Bachelor project as a final assessment of study outcomes, p. 92
  Visas tekstas

III. Mokyklos kultūros raiškos įvairovė

 • Rita Dukynaitė, Modesta Baniulienė
  Organizacijos kultūros ir strategijos sąsajos: kupiškio rajono mokyklų atvejis, p. 95
  Links between the organisational culture and strategy: the case of general education schools of kupiškis district, p. 104
  Visas tekstas
 • Vilija Salienė
  Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys pagrindinės ir vidurinės mokyklos gimtosios kalbos ugdymo sistemoje, p. 105
  Language as a socio-cultural phenomenon in the native language teaching system of basic and secondary schools, p. 109
  Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė, Loreta Damauskienė
  Dešimtos klasės mokinių matematikos pasiekimų vertinimo įtaka mokymosimotyvacijai, p. 110
  Impact of the assessment of tenth-formers' achievements in mathematicson learning motivation, p. 117
  Visas tekstas
 • Rimantas Kontvainas, Marina Radčenko
  Geografijos mokytojų požiūris į virtualiosios mokymo(si) aplinkos taikymą geografijos ugdyme, p. 118
  Geography teacher approach to using virtual learning environmentin education ofgeography, p. 126
  Visas tekstas
 • Renata Tichonova, Vaiva Schoroškienė
  Pradinių klasių mokinių įsivertinimas: mokinių, jų tėvų ir mokytojų požiūris, p. 127
  Primary school pupils' self-assessment: the attitude of students, their parentsand teachers, p. 133
  Visas tekstas
 • Laimutė Kardelienė, Laima Trinkūnienė, Kęstutis Kardelis, Darius Masiliauskas
  Kūno kultūros mokytojo nuomonė apie ugdytinių asmenines savybes kaip pedagoginės sąveikos prielaidą, p. 134
  Physical education teacher's opinion about learners' personal qualities as a precondition of pedagogical interaction, p. 140
  Visas tekstas
 • Vytė Kontautienė, Audronius Vilkas
  Jaunesniojo mokyklinio amžiaus mokinių (10-11 metų) fizinių ir savikontrolės gebėjimų ugdymas, p. 141
  Development of physical and self-control abilities of primary school learners (10-11 years old), p. 150
  Visas tekstas
 • Kronika, p. 153

  Informacija apie autorius, p. 166

© Lietuvos edukologijos universitetas