Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN 2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

    Apie leidinį

    Redakcinė kolegija 


    Informacija autoriams


    Išleisti tomai


    Platinimas


    Kontaktai


    Paieška


    Nuorodos


     

 

         2013, T. 110,

         Turinys

Pratarmė, p. 5.

 • Diana Steiblienė
  Mokytojų ugdytojas - profesorius Antanas Pakerys, p. 7
  Visas tekstas
 • Kęstutis Trakšelys
  Švietimo kaip socialinio instituto transformacija modernioje Lietuvoje, p. 12
  The Transformation of an Education Institute in Modern Lithuania, p. 18 Visas tekstas
 • Alicja Szerląg
  Resourcefulness in Higher Education in the Context of Lifelong Learningin Asituation of Achange, p. 20
  Aukštosios mokyklos žmogiškieji ištekliai, p. 26 Visas tekstas
 • Birutė Žygaitienė, Kristina Pošiūnaitė
  Stojimo į Lietuvos edukologijos universitetą motyvai ir jų kaita (Lyginamasis Tyrimas), p. 27
  Motives for Enrolment in the Lithuanian University of Educational Sciences and the Reasons for Their Change (Comparative Study), p. 33 Visas tekstas
 • Sandra Jasionavičienė
  Antros kartos skaityno programų BLOG ir WIKI integravimas į akademinio rašymo programą universitete, p. 35
  Integrating Web 2.0. TOOLS "BLOG" And "WIKI" Into Academic Writing Programme at University, p. 40 Visas tekstas
 • Vilija Lukošūnienė, Marijona Barkauskaitė
  Mokymosi mokytis kompetencija: suaugusiųjų požiūris, p. 41
  Lernkompetenz: Sichtdererwachsenen, p. 48 Visas tekstas
 • Giedrė Kvieskienė, Renata Katinaitė-Lodh
  Nuteistųjų aukštojo mokslo studijos Lietuvoje ir užsienio šalyse: galimybės ir motyvai, p. 49
  Prisoner's Higher Education in Lithuania and Foreign Countries: Possibilities and Motives, p. 55 Visas tekstas
 • Jolanta Kanapickaitė
  Individualizacija ir bendruomeniškumas profesinio rengimo kontekste, p. 57
  Individualization and Communality in the Context of Vocational Training, p. 65 Visas tekstas
 • Dalia Survutaitė, Rasa Venclovė
  Mokyklos įsivertinimo reikšmė ugdymo kokybei gerinti, p. 66
  The Value of School Self-assessment for Educational Process Quality Improvement, p. 71 Visas tekstas
 • Palmira Pečiuliauskienė, Ilona Valantinaitė
  V-VI klasės mokinių kūrybingumo ugdymo technologijų pamokose veiksniai, p. 72
  The Factor in the Thechnological Creativity of V-VI Formers, p. 78 Visas tekstas
 • Botagul Altayevna Turganbayeva, Altynbek Moshkalov
  The IMPACT of ICT on the Personal Self-Development of Students, p. 80
  IKT įtaka studento asmenybės saviraidai, p. 86 Visas tekstas
 • Asta Rauduvaitė
  Muzikinio ugdymo stiprinimas populiariąja muzika, p. 87
  The Increasing Effectiveness of Muzical Education by Popular Music, p. 94 Visas tekstas
 • Birutė Balsevičienė, Liuda Šinkariova
  Krizių valdymo mokyklose ypatumai, p. 96
  The Peculiarities of Crises Management in SCHOOLS, p. 101 Visas tekstas
 • Kristina Samašonok
  Globos namuose gyvenančių vaikų ir paauglių savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas: pasiekimai, sunkumai, sprendimai, p. 96
  The Development of Independent Life SKILLS of the Children and Teenagers From Foster Home: Achievements, Challenges, Solutions, p. 113 Visas tekstas
 • Benas Gudinavičius, Vytautas Gudonis
  Savanorių, dalyvaujančių socioedukacinėse veiklose, skirtose asmenims, turintiems psichinę negalią, altruizmo ugdymosi patirtys, p. 115
  Altruistic Experiences of Volunteers WHO Participate in the Socio-Educational Activities for People With Mental Disorders, p. 121 Visas tekstas
 • Kronika, p. 123

  Informacija apie autorius, p. 137

© Lietuvos edukologijos universitetas