Pedagogika

mdmokslo darbai

ISSN  1392-0340
eISSN  2029-0551

Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius, tel./faksas: +370 5 2790042

    Apie leidinį

    Redakcinė kolegija 


    Informacija autoriams


    Išleisti tomai


    Platinimas


    Kontaktai


    Paieška


    Nuorodos


     
 
Informacija autoriams

    Straipsniai turi būti tinkamai suredaguoti ir apiforminti (žr. paskutinius tomus), iki 7-8 psl. Pateikiami straipsniai turi būti mokslo straipsniams būdingos struktūros: suformuluotas mokslinių tyrimų tikslas, aptartas nagrinėjamos problemos ištirtumo laipsnis, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai, padarytos išvados, nurodyta naudota literatūra.
    Straipsnio pradžioje pateikiama 300-400 spaudos ženklų anotacija (4-5 eilutės) ir 3-5 esminiai žodžiai. Prie straipsnio lietuvių kalba turi būti ne trumpesnė kaip 2000 spaudos ženklų santrauka viena iš pagrindinių pasaulio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), prie straipsnio užsienio kalba - ne trumpesnė kaip 2000 spaudos ženklų santrauka lietuvių kalba.
    Literatūros sąrašas pateikiamas po straipsnio ir sudaromas abėcėlės tvarka: pirmiausia išvardijami šaltiniai, laikantis lietuviškos ir lotyniškos abėcėlės, po to - kitų abėcėlių. Kiekvienas šaltinis pažymimas eilės numeriu. Pateikiant tekste nuorodas laužtiniuose skliausteliuose rašomas cituojamo šaltinio numeris ir puslapis.
    Kiekvieno straipsnio metrikoje turi būti nurodyta, kada jis įteiktas redakcijai, institucija (-os), kuriai autorius (-iai) atstovauja, autoriaus (-ių) adresai (jei yra, ir elektroninio pašto). Turi būti bent viena recenzija. Straipsnius reikia pateikti išspausdintus (2 egz.) ir įrašytus į kompiuterines laikmenas - kompiuterinius diskus. Straipsnių apimtis - iki 8 psl. (tekstinis laukas - 16 × 25 cm). Jie renkami "Microsoft Word for Windows" teksto redaktoriumi. Lituanizatorius - "Winlika", raidynas - "Times New Roman", o jei reikia - "Times New Roman Cyr", dydis - 12 pt., teksto intervalas normalus.
    Atsižvelgdami į poreikį viešinti mokslo rezultatus, mokslo žurnalo "Pedagogika" straipsnius skelbsime viešai prieinamoje universiteto interneto svetainėje bei Lietuvos ir užsienio duomenų bazėse. Naudotis straipsniais galima tik mokslo, studijų ir savišvietos tikslais. Cituojant kūrinius turi būti nurodytas kūrinio autorius / autoriai ir informacijos šaltinis.
    Atskirame lape rašomi duomenys apie autorių lietuvių ir anglų kalbomis: vardas, pavardė, mokslinis laipsnis ir vardas, darbovietė, adresas, pareigos, moksliniai interesai.

 ©  Lietuvos edukologijos universitetas